EFFEKTIVT PROSJEKTVERKTØY

Enklere prosjektleveranser
med alt på ett sted

Hvis du jobber med prosjektledelse, vil du bruke så lite tid som mulig administrasjon.
Med Easit GO Prosjekt kan du effektivisere prosjektlederrollen. Du får oversikt og kontroll over prosjektene dine og får også tilgang til andre verdifulle data i plattformen som kan være veldig nyttig og bidra til å forenkle arbeidet ditt. Easit GO Prosjekt har full støtte for å administrere relasjoner med kunder, kontakter, saker, utstyr, avtaler osv. Med tilgang til alle data på ett sted får du effektiv prosjektstøtte som bidrar til enklere leveranser.

Go streamlines your projects!

EFFEKTIVT PROSJEKTVERKTØY

Enklere prosjektleveranser
med alt på ett sted

Hvis du jobber med prosjektledelse, vil du bruke så lite tid som mulig administrasjon.
Med Easit GO Prosjekt kan du effektivisere prosjektlederrollen. Du får oversikt og kontroll over prosjektene dine og får også tilgang til andre verdifulle data i plattformen som kan være veldig nyttig og bidra til å forenkle arbeidet ditt. Easit GO Prosjekt har full støtte for å administrere relasjoner med kunder, kontakter, saker, utstyr, avtaler osv. Med tilgang til alle data på ett sted får du effektiv prosjektstøtte som bidrar til enklere leveranser.

Go streamlines your projects!

effektivisere prosjektlederrollen

Automatiser og
visualiser dine prosjekter

Maler for repeterende prosjekter
Uansett hvilke prosjektmodeller du bruker kan disse lagres som maler og bidra til å effektivisere nye prosjekter. Malene kan ha et hvilket som helst antall nivåer, avhengig av et prosjekts omfang og type. Aktiviteter kan være både forhåndsdefinerte og obligatoriske. Alt etter din modell.

Oversikt, kontroll og tilganger
Prosjekter og prosjektaktiviteter kan visualiseres på mange forskjellige måter. Via plattformens regelmotor kan du enkelt administrere rettigheter og bestemme hvem som får se og gjøre hva. Du kan også la for eksempel Active Directory styre tilgangene.

I et prosjekt er det viktig å kunne visualisere hva som skal skje, når og av hvem. Like viktig er det at informasjonen er lett forståelig og derfor kan du opprette visninger som kan være både på personlig nivå og på gruppenivå. Disse vises der du vil at de skal være synlig i systemet. I tillegg til visninger har Easit Prosjekt også funksjonalitet for å jobbe med Kanban-tavler, en veldig enkel måte for å visualisere hvem som gjør hva og hvordan arbeidet flyter.

effektivisere prosjektlederrollen

Automatiser og
visualiser dine prosjekter

Maler for repeterende prosjekter
Uansett hvilke prosjektmodeller du bruker kan disse lagres som maler og bidra til å effektivisere nye prosjekter. Malene kan ha et hvilket som helst antall nivåer, avhengig av et prosjekts omfang og type. Aktiviteter kan være både forhåndsdefinerte og obligatoriske. Alt etter din modell.

Oversikt, kontroll og tilganger
Prosjekter og prosjektaktiviteter kan visualiseres på mange forskjellige måter. Via plattformens regelmotor kan du enkelt administrere rettigheter og bestemme hvem som får se og gjøre hva. Du kan også la for eksempel Active Directory styre tilgangene.

I et prosjekt er det viktig å kunne visualisere hva som skal skje, når og av hvem. Like viktig er det at informasjonen er lett forståelig og derfor kan du opprette visninger som kan være både på personlig nivå og på gruppenivå. Disse vises der du vil at de skal være synlig i systemet. I tillegg til visninger har Easit Prosjekt også funksjonalitet for å jobbe med Kanban-tavler, en veldig enkel måte for å visualisere hvem som gjør hva og hvordan arbeidet flyter.

Full kontroll på dina projekt

Fakturering
I tilfeller der et prosjekt skal faktureres, har vi full støtte for å lage faktureringsgrunnlag direkte fra plattformen. Attest- og kontrollfunksjoner er innebygd fra starten av. Eksport til forretningssystemet ditt blir fullstendig automatisert.

Fleksible faktureringsmodeller
Fakturering kan bestemmes etter type prosjekt, aktivitet, rolle, kompetanse osv. Det er også mulig å håndtere kostnader knyttet til ubekvem arbeidstid samt materialer og utgifter som reiseutgifter og andre ting som påvirker budsjettet. Det fungerer selvfølgelig også bra å jobbe med faste priser på prosjekter. Det er det også mulig å koble et ubegrenset antall underaktiviteter til hvert prosjekt og til hver aktivitet kan du også koble til dokumenter.

Rapporter og oppfølging
Uansett om du vil bruke eksisterende rapporter, bygge nye, eller eksportere dataene dine til Excel eller BI-løsningen din har du alltid full kontroll over hva som skjer i prosjektene dine. Med Gantt-diagrammer kan du følge opp prosjektene dine ned på aktivitetsnivå.

Full kontroll på dina projekt

Fakturering
I de fall ett projekt ska debiteras har vi fullt stöd för att skapa kompletta faktureringsunderlag direkt från plattformen. Attest- och kontrollfunktioner är inbyggda från start. Exporten till ert affärssystem blir helt automatiserad. 

Flexibla debiteringsmodeller
Debitering kan styras på typ av projekt, aktivitet, roll, kompetens etc. Det går också att hantera kostnader som rör obekväm arbetstid samt material och utlägg så som resekostnader och annat som påverkar budgeten. Det går självklart även bra att jobba med fasta priser på projekt. Det är också möjligt att koppla ett obegränsat antal underavtal till varje projekt och till varje kontrakt kan man även koppla dokument.

Rapporter och uppföljning
Oavsett och du vill använda befintliga rapporter, bygga nya eller exportera ditt data till Excel eller er BI-lösning så har du alltid full kontroll på vad som händer i dina projekt. Med Gantt-scheman kan du följa dina projekt ner på aktivitetsnivå.